Privacy Statement

Privacy Statement No Kidding Beveiliging

Dit is het privacy statement van Frank Godee Inspect & Detect BV, h.o.d.n. No Kidding Beveiliging, gevestigd te 1187 HA, Amstelveen aan de Catharina van Renneslaan 32, hierna te noemen “No Kidding Beveiliging”.

No Kidding Beveiliging voert de beveiligingswerkzaamheden uit, onder de verstrekt vergunning door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voorzien van het nummer ND 5211

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend via uw technisch installatiebedrijf, uw alarmcentrale, onze uitgebrachte offerte of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

No Kidding Beveiliging is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u bij ons klant wordt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Bankrelatie;
 • E-mailadres;
 • IP-adres van een websitebezoeker;
 • Alarmsysteem specifieke informatie, waaronder schakelcode ’s, zoneverklaringen etc.;
 • Eventuele persoonlijke instructies v.w.b. de alarmopvolging/dienstverlening;
 • Foto’s van objecten, voorwerpen welke deze instructies ondersteunen.

Noot:

De verwerking van bovenstaande gegevens gelden tevens voor de, door

opdrachtgever, aangebrachte personen in het zogenaamde “opvolg c.q. waarschuwprotocol”

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van No Kidding Beveiliging. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Correspondentie en communicatie met u, uw alarmcentrale of uw installateur;
 • Correspondentie en communicatie met de Politie afdeling Korpscheftaken i.v.m. de wettelijke verplichting aan No Kidding Beveiliging tot aanmelding van de werkzaamheden;
 • Het op juiste en overeengekomen wijze van opvolging van alarmen
 • Het op juiste en overeengekomen wijze invulling geven aan onze dienstverlening;
 • Het afhandelen van uw rapportage;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de dienstverlening van No Kidding Beveiliging, haar medewerkers, opdrachtgevers en natuurlijke personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van ons tussen zit.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Wij maken geen gebruik van zogenaamde “Tracking cookies”, dit cookies die uw surfgedrag bijhouden en uw IP gegevens opslaan, zodat wij eventueel content en advertenties kunnen aanbieden.

Overige “first en third-party cookies” bijvoorbeeld het wederzijds delen via Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+. Dit “delen” geschiedt altijd een met wederzijdse overeenstemming.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘data-portabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nokiddingbv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de machine-leesbare strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06-25591169 of info@nokiddingbv.nl

Bel ons direct +31 20 82 24 930 of stuur ons een bericht
MEER INFO? BEL NU: 020-8224930